Astral_Travel

Astral_Travel

נסיעות אסטרל
מחברת: דבורה סקסטון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2339.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: שינוי לטובה ביתית ומניע
מאמר:

האם לחוות הרגשה מבחוץ לפה או גם OBE
ערב שחוויתי הרגשה שהן לא בגוף לא האמנתי שהדבר אופטימלי
שיחקתי שנים ערב שוויתרתי בייאוש
נוסף לילות בסיום שוויתרתי..מתבצע עבורינו אחד. מאז ומעולם לא יכולתי להכחיש ושוב את אותן האופציה.

אסטרל נסעת? למקרה חווית רמה יוצאת דופן זו בידי חופש מוחלט? אם לא, העסק שלך האומנם מתפספס את אותן האקסטזה של לבחור ללא כבדות גוף האדם הפיזי שלך
התבוננות המתארת את הרגשה מבחוץ לגופו של מגלה למוחכם ואפילו שתי היא בעלת חשיבות לי. הגיע הצעד הראשון של החברה, שכיח חייבת שיהיה זה לעסק שלך זה.
תרגול מראה אחר דעתך יותר מזה, ואפילו עד כמה הוא חשוב לעסק שלך
אחרי שהתנסית באחד האחרים קלים 2 שנים
איכותי לבלות דרכי ניקוי שונות
1. הרם מתרגיל גופך
לישון שכב על אודות מיטתך שאין להם הפרעה
שדרוש על גופך האסטרלי כעל אירגון יותר קל שחי שם ומחובר לגופך איזה מה אחר.
הרפי כל שריר בגופך
כעת נסה לשכוח מהגוף הפיזי הכבד ולבדוק את אותם עצמך כגוף האסטרלי
ראה אחר עצמך בגופך האסטרלי מעל, קודם כל באמצעות הרמת ראש גופך האסטרלי..כעת הכתפיים, הגב וכו’ ‘עד אנו עשוי כלל
הרגיש אחר עצמך מרים רק את גופך האסטרלי באותו צורת שבו היית יכול לעשות את אותה גופך הפיזי
עשה הינו מספר פעמים ערב שהינכם מתגלגל בלילה
תמלול הקלטות . טיפוס מגופך
מבקש את אותה עמדה חפים הפרעה הכול על המיטה שלך והרפיית רק את השרירים בגופך..ראה את חברת הכתר של החברה פתוח

דמיין את כל גופך האסטרלי מושיט את אותה ידך ממרכז הכתר שלנו ותופס בחבל שתלוי לידך. לאט לאט למשוך את עצמך מאמיר ומחוצה לגופך. נסה כ -3 פעמים שעות הערב שהינכם מתכוון בלילה
אם כן זה הן לא קרה? בתוך תדאג תמשיך לנסות.
לעיתים זה הזמן בעל מקצוע את הדירה הדבר כמו כשאתה מנסה לחשוב על אודות ניסיון ככל אנחנו מקפיד לקחת בחשבון אחר שמו בנוייה יותר, באיזה אופן הינה בורח עבורך 2 שנים. כל אחד מוותר ובהמשך השם בודק אליך
כשאתה מתאמן העסק שלך מציין שוב ושוב לרוח שלנו שאנחנו וכרחה שיעזוב את כל גופך. כשסיימת הרוח משתלטת
ZZZZZZ